Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně, nepříznivě ovlivnit její průběh nebo zhoršit její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle plánů povodňových prohlídek obsaženém v povodňovém plánu, a to nejméně jednou ročně.

Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

Povodňové prohlídky v obci Rajhradice

 • provádí povodňový orgán obce
 • organizaci zabezpečuje starosta obce
 • prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně před obdobím jarního tání nebo před obdobím letních povodní

 Zaměření:

 • kontrola a stav průtočnosti koryt vodních toků Dunávka a Ivanovický potok
 • přítomnost skládek materiálu v blízkosti vodních toků
 • přítomnost skládek materiálu v záplavovém území
 • funkčnost kanalizačních uzávěrů
 • stav hlásného profilu „Rajhradice_H“
 • kontrola funkčnosti zařízení pro varování
 • stav komunikací, sloužících pro zabezpečení náhradní dopravy
 • kontrola stavu protipovodňové hráze na Svratce v k.ú. Rajhrad nad jezem (ve spolupráci s povodňovou komisí ORP Židlochovice)