1.1. Vysvětlení pojmů

Povodňový plán obce Rajhradice je zpracován na základě ustanovení § 71 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a v souladu s odvětvovou normou TNV 75 29 31 – pro tvorbu povodňových plánů. Digitální verze povodňového plánu je zpracována v souladu s Metodikou Ministerstva životního prostředí pro tvorbu digitálních povodňových plánů.

Vysvětlení pojmů dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách

Ochrana před povodněmi § 63

Činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními.

Povodně § 64

Přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém vody již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodňová opatření § 65

Jsou to přípravná opatření (stanovení záplavových území, stupňů povodňové aktivity, povodňové plány, povodňové prohlídky), opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně (předpovědní povodňová služba, hlásná povodňová služba, varování, hlídková služba, ovlivňování odtokových poměrů, záchranné a zabezpečovací práce) a opatření provádění po povodni (evidenční a dokumentační práce, vyhodnocení situace a vzniklých škod, odstranění škod, obnova území).

Záplavová území § 66

Jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.

Území ohrožená zvláštními povodněmi § 69

Jsou to území, která mohou být při výskytu zvláštní povodně zaplavena vodou. Pokud pro krizové situace předpokládaný rozsah území ohrožený zvláštními povodněmi výrazně přesahuje záplavová území, vymezí se jejich rozsah v krizovém plánu.

Stupně povodňové aktivity (SPA) § 70

Vyjadřují míru povodňového nebezpečí, vázaného na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušných povodňových plánech. SPA 1 – bdělost, SPA 2 – pohotovost, SPA 3 – ohrožení).

Povodňové plány (PP) § 71

Dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoj povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů zabezpečené hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, příprav a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity. Povodňovými plány územních celků jsou – povodňové plány obcí, povodňové plány obcí s rozšířenou působností, povodňové plány krajů, povodňový plán ČR. Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány jejich vlastníci.

Povodňové prohlídky § 72

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo jejich škodlivé následky.

Předpovědní povodňová služba (PPS) § 73

Informuje povodňové orgány, případně další účastníky ochrany před povodněmi, o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje ČHMÚ ve spolupráci se správcem povodí.

Hlásná povodňová služba (HPS) § 73

Zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. HPS organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi.

Hlídková služba

K zabezpečení HPS organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu. Je zaměřena na kritické profily a břehové hráze toků. Sleduje vývoj povodňové situace a zajišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné povodňové služby a pro řízení a koordinaci protipovodňových aktivit a opatření. Zahajuje činnost při zvýšeném nebezpečí povodně na území obce. Kontroluje zejména překážky na tocích – zejména mosty, propustky, vtoky do zatrubnění, průchodnost toku, ledová pole na toku, tvořící se zácpy na toku, hlásné profily na toku (kategorie C).

Povodňové orgány § 77

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a po povodni. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány. Povodňovými orgány mimo povodeň jsou orgány obcí, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, Ministerstvo životního prostředí. Po dobu povodně jsou povodňovými orgány povodňové komise obcí, povodňové komise obcí s rozšířenou působností, povodňové komise krajů, Ústřední povodňová komise.

POVIS

Povodňový informační systém – soustřeďuje data potřebná pro tvorbu povodňových plánů obcí, obcí s rozšířenou působností a krajů (www.povis.cz). Zlepšuje přístup informací a umožňuje jejich sdílení a aktualizaci. V systému je uložen Digitální povodňový plán ČR, další povodňové orgány v něm mohou mít uložený svůj digitální povodňový plán a digitální povodňovou knihu.

DIBAVOD

Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. Zabezpečuje jednotné informační systémy pro podporu státní správy ve vodním hospodářství.

ZABAGED

Digitální geografický model území ČR.

Krizové situace a krizové stavy

Jsou definované zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (krizový zákon). Za povodní se vyhlašují krizové stavy v případě krizové situace charakteru živelné pohromy, při kterých jsou ohroženy životy, zdraví, majetek a životní prostředí a ohrožení není možné odvrátit běžnou činností povodňových orgánů a složek integrovaného záchranného systému (IZS). Krizové orgány se řídí krizovými plány.

Použité zkratky:

 • PK – povodňová komise
 • PP – povodňový plán
 • KŠ – krizový štáb
 • KP – krizový plán
 • ORP – obec s rozšířenou působností
 • SO ORP – správní obvod obce s rozšířenou působností
 • PPS – předpovědní povodňová služba
 • HPS – hlásná povodňová služba
 • HPPS – předpovědní a hlásná povodňová služba
 • SPA – stupeň povodňové aktivity
 • ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav