1.2. Základní dokumenty

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

Povodňový plán obce Rajhradice

 • uložen na Obecním úřadě Rajhradice, v kanceláři starosty
 • digitální verze povodňového plánu je zveřejněna na webových stránkách rajhradice.digitalni-povodnovy-plan.cz a v povodňovém informačním systému POVIS 

Obsahuje stanovení úkolů a činností při provádění opatření k předcházení povodňových škod a k zabránění škod na životech, zdraví a majetku při příchodu a průběhu povodně na úrovni povodňové komise obce Rajhradice. Je zpracován v souladu s § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) a v souladu s odvětvovou normou TNV 75 29 31 – pro tvorbu povodňových plánů.  Povodňový plán obce Rajhradice je dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Dále obsahuje způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území. Stanovuje směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.

Digitální povodňový plán obce Rajhradice

Soustřeďuje na jednom místě dostupné informace související s ochranou před povodněmi a plánováním pro případ krizové povodňové situace. Propojuje textové, datové a mapové informace hypertextovými odkazy. Usnadňuje tak vyhledávání a používání těchto informací.

Členění povodňového plánu

Povodňový plán obce Rajhradice se člení na část úvodní (informace o povodňovém plánu, stanovení povodňového orgánu a správce vodních toků), část věcnou (informace o území, základní hydrologické údaje, stanovení rozsahu ohrožení, charakteristika ohrožených a ohrožujících objektů, opatření k ochraně před povodněmi a stanovení stupňů povodňové aktivity), část organizační (kontakty na povodňové komise, organizaci povodňové služby, způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity, způsob řešení povodňové situace, způsob vyrozumění a varování, způsob evakuace obyvatel, spojení na důležité organizace), část grafickou (záplavové mapy, záplavová území, evidenční listy hlásných profilů a vodních děl, dopravní trasy) a přílohy.

Povodňové plány vyšších územních celků:

 V případě vyhlášení krizového stavu dle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, mohou převzít řízení ochrany před povodněmi orgány určené dle tohoto zákona. Krizové orgány se při své činnosti řídí krizovými plány obce.

Krizové plány:

V případě vyhlášení krizového stavu dle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, mohou převzít řízení ochrany před povodněmi orgány určené dle tohoto zákona. Krizové orgány se při své činnosti řídí krizovými plány.

 • Plán odezvy orgánů obce Rajhadice na mimořádné události
 • plán je neveřejný

Krizové plány vyšších územních celků:

 • Krizový plán ORP Židlochovice
 • plán je neveřejný
 • Krizový plán Jihomoravského kraje
 • plán je neveřejný

Při zpracování povodňového plánu obce Rajhradice byly využity zdroje dat a informací:

Zpracování povodňového plánu se řídí:

 • ustanoveními § 71 vodního zákona
 • odvětvovou normou TNV 75 29 31 – pro tvorbu povodňových plánů

Zpracování digitálního povodňového plánu se řídí:

 • Metodikou Ministerstva životního prostředí pro tvorbu digitálních povodňových plánů