2.1. Zájmové území

Území obce Rajhradice se nachází v oblasti severního mírného klimatického pásu s pravidelným ročním cyklem teplot a srážek. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje mezi 9 – 10° C. Základním zdrojem vody pro území jsou atmosférické srážky.  Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje okolo 450 – 500 mm. Rozdělení srážek v průběhu roku má kontinentální charakter. Nejvyšší měsíční úhrny srážek připadají na květen až srpen, nejméně srážek je v únoru a březnu. V letních měsících se často vyskytují krátkodobé vydatné srážky bouřkového charakteru, které zasahují poměrně malá území.  Sněhová pokrývka se objevuje v průměru od poloviny prosince do poloviny února. Období tání sněhové pokrývky není pravidelné, tání významná pro vznik povodní mohou nastat prakticky od prosince až do dubna.

Obec Rajhradice se nachází asi 12 km jižně od Brna. Dnešní podoba obce vznikla v roce 1951 sloučením bývalých obcí Rajhradice a Loučka. V roce 2014 měla obec 1213 obyvatel. Územím obce prochází silnice III. třídy z Rajhradu III/41617, z Rebešovic do Opatovic III/41614 a do Otmarova III/41610.

Obec Rajhradice je ze západu ohraničena řekou Svratkou a do ní se vlévajícím Ivanovickým potokem a z jihovýchodu Dunávkou.  Obec Rajhradice je ohrožena přirozenými povodněmi z toku Dunávka, Ivanovického potoka a řeky Svratky. Dále je střed obce ohrožen rozlivem umělé vsakovací nádrže „Bajtlák“. Z jihu je obec ohrožena rozlivy toku Litava.

Dunávka

Vzhledem k poloze toku mimo zastavěnou část obce je ohrožení omezeno na ohrožení jedné samostatné nemovitosti nad silničním mostkem ve směru na Opatovice. Při přelití mostku a silnice je znemožněno dopravní spojení na Opatovice.

Ivanovický potok

Představuje povodňové nebezpečí především ve spojení s řekou Svratkou. Při vysoké hladině v řece Svratce pod jezem se hladina Svratky promítá vzdutím v Ivanovickém potoce a sníženými odtokovými poměry Ivanovického potoka. V případě nepříznivého souběhu povodní je ohrožena levostranná zástavba v lokalitě Habřina I. Na toku jsou situována 3 stavidla. První stavidlo je přímo před vyústěním do Svratky, Stavidlo slouží k zamezení zpětného vzdutí ze Svratky při vysoké povodni v ní. V současnosti je stavidlo ve špatném technickém stavu a možnost manipulace je nepravděpodobná. Druhé stavidlo je cca 300 m nad vyústěním v místě bývalé závlahové nádrže v Rajhradicích. Stavidlo slouží ke vzdutí vody v potoce pro napouštění závlahové nádrže. Stavidlo je ve vlastnictví vlastníka nádrže. V současnosti je ve špatném technickém stavu. Vyhrazení stavidla je ale možné. Třetí stavidlo je v místě odbočení přítoku do mokřadu Habřina. Vlastníkem stavidla je obec Rajhradice. Stavidlo je trvale vyhrazené. Stavidlo je nové a je v perfektním technickém stavu.

Svratka

Je největším tokem v bezprostřední blízkosti obce. V současnosti řeka Svratka představuje největší povodňové nebezpečí pro obec s rizikem velkých škod na zdraví a majetku obyvatel obce. Největší nebezpečí představuje špatný technický stav levostranné hráze nad jezem v Rajhradicích. V případě protržení hráze je riziko zaplavení celé obce. Nebezpečí spočívá i v rychlém zatopení obce při případném protržení hráze.

Litava

Představuje nebezpečí zatopení jižní části obce při souběhu velké povodně v Litavě a ve Svratce. Nástup povodně je pomalý.

3mark 2.2. vodní toky  3mark 2.6. ohrožení

Rajhradice-schema-silnice

Záplavová území

V zájmovém území obce Rajhradice bylo administrativně vyhlášeno záplavové území vodních toků Svratka a Litava:

  • Záplavové území pro vodní tok: SVRATKA
  • Rozhodnutí: JMK/1514113/2006 ze dne 24.10.2007
  • Záplavové území pro vodní tok: LITAVA
  • Rozhodnutí: JMK/11373/2006, 27.1.2006
  • Rozhodnutí: JMK/39810/2008, 16.9.2008
  • Rozhodnutí: JMK/142937/2009, 11.12.2009
  • Rozhodnutí: JMK/24199/2010, 21.4.2010

3mark záplavová území  3mark souhrnná rozhodnutí KÚ JMK   usridentify_atrall  mapa