2.5. Odtokové poměry

Odtokové poměry představuje souhrn přírodních i uměle vytvořených podmínek, za kterých dochází k povrchovému odtoku vody.

Pro vodní toky Dunávka a Ivanovický potok nebylo administrativně stanoveno záplavové území (to však neznamená, že okolí není ohroženo rozlivy při povodni). Jižní část území obce Rajhradice se nachází v záplavovém území Q100 vodního toku Litava. Záplavové území bylo administrativně stanoveno rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 11.12.2009 pod č.j. JMK/142937/2009/OŽP-Bu.

Rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 24.10.2007 pod č.j. JMK/151413/2006 byly Rajhradice stanoveny jako dotčené katastrální území pro záplavové území vodního toku Svratka. Dle záplavových map zpracovaných Povodím Moravy, s.p., záplavové území přímo na katastrální území obce Rajhradice nezasahuje.

Rajhradice-zaplava

Koruna hráze koryta řeky Svratky je cca 3 m nad terénem obce. Nebezpečí povodně nebo záplavy v případě mimořádné události je vysoké. V návaznosti na řeku Svratku je v obci hodně vysoko spodní voda, která při zvýšené hladině vody v řece Svratce zaplavuje občanům sklepy. Obec na ochranu proti povodním vybudovala retenční nádrž „Bajtlák“, zejména na ochranu před přívalovými srážkami. Nádrž má rozměry 30 x 50 metrů s hloubkou 3 m. Při dlouhotrvajících deštích a průtržích dochází ke značnému zvýšení hladiny a rozlivu vod do okolí retenční nádrže. Sklepy staveb v okolí bývají často zatopeny.  Pro odvedení přebytečných vod z retenční nádrže při čerpání JSDH slouží odvodňovací příkop mokřadu Habřina, který je zaústěn do Ivanovického potoka.

Postupové doby povodňových průtoků jsou k dispozici pro řeku Svratku v úseku Brno – Židlochovice. Průtok a postup povodňových vln může být také zpomalen díky rozlivům do inundačního prostoru vodního toku. Vývoj povodňové situace ovlivňuje skutečný stav nasycení půd a vývoj počasí.

odtokove-pomery

  • Postupová doba:
  • Počáteční úsek: Brno – ř.km 52,700 (výtok z Brněnské přehrady)
  • Konec úseku: Rajhradice – JEZ – ř.km 35.000
  • Délka úseku: 17,7 km
  • Doba postupu: min. 2,8 hod., max. 5,7 hod.
  • Rychlost postupu: min. 3,087 km/h, max. 6,175 km/h

 

Ohrožení v obci Rajhradice a možná místa omezení odtokových poměrů pro území obce Rajhradice v kapitole  3mark 2.6. ohrožení