2.6. Ohrožení

Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci, déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Přirozená povodeň

Přirozená povodeň je způsoba přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků, při kterém voda zaplavuje území mimo koryto vodního tolu a může způsobit škody.

 • Příčiny:
 • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků,
 • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích,
 • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (přívalovými dešti), (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území, mohou se vyskytovat kdekoliv, mají extrémně rychlý průběh. Tyto povodně jsou někdy označovány jako „bleskové povodně“,
 • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích, i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů.

Nejčastější příčinou povodní na území obce Rajhradice jsou letní intenzivní přívalové srážky, dlouhotrvající deště nebo jarní tání, kdy dochází k přeplnění koryt vodních toků a hrozí rozlití toku mimo břehy. Lokální povodně, vznikající v důsledku přívalových dešťů (krátkodobé srážky trvající několik minut až desítek minut o velké intenzitě 50 – 130 mm) mohou ohrozit kanalizační systém, který nestačí příval pojmout, silniční vpustě se zanáší, voda teče po komunikacích a může zaplavovat objekty. Rajhradice jsou ohroženy přirozenou povodní při rozvodnění Svratky, Ivanovického potoka, Dunávky a Litavy. Rozvodnění Svratky hrozí především při dlouhotrvajících vytrvalých deštích. Při havarijním protržení levobřežní hráze může dojít k ohrožení celé obce. Z druhé strany obec ohrožuje Dunávka. Dunávka je menší vodní tok, který při dlouhotrvajících deštích několikrát zvětší svůj průtok. Obec je ohrožena přívalovými srážkami v povodí Ivanovického potoka. Všechny přístupové komunikace do obce vedou přes tyto vodní toky a jejich zaplavení může znamenat odříznutí obce od okolí.

Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň může vzniknout působením umělých vlivů, tj. situací, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:

 • narušení tělesa vzdouvacího vodního díla (ZPV 1)
 • porucha hradicích konstrukcí a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl (ZPV 2)
 • nouzové řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla (ZPV 3).

Příčinami mohou být například technické příčiny, silné zemětřesení, letecká katastrofa, teroristický útok, válečný konflikt.  Obecně lze konstatovat, že riziko vzniku zvláštních povodní je nízké a vyplývá z nízké pravděpodobnosti výskytu uvedených příčin.

Na území obce Rajhradice se nenachází vodní díla, která by mohla vyvolat zvláštní povodeň.

Na vodním toku Svratka je soustava vodních přehrad a jezů, které mohou významně ovlivňovat povodňové průtoky. Při správné manipulaci mohou ovlivňovat odtokové poměry pozitivně. Dodržování manipulačních řádů je věcí zásadní, odpovědnost za dodržování odpovídají vlastníci nebo provozovatelé (Jez Rajhrad, Brněnská přehrada).

Souhrnný přehled vodních nádrží, vodních děl, ovlivňujících objektů, ohrožujících objektů, rizikových míst:

1. Objekty – vodní nádrže

 • Název: RETENČNÍ NÁDRŽ BAJTLÁK
 • Katastrální území: Rajhradice
 • Umístění: ve vnitřním území obce
 • Popis nebezpečí: Do retenční nádrže jsou svedeny povrchové vody z části obce (z ulice za Kapličkou, z poloviny ulice Hlavní a z ulice U Sýpky). Při dlouhotrvajících a vydatných deštích je třeba zabezpečit odčerpávání vody z retenční nádrže.
 • Název: ZÁVLAHOVÁ NÁDRŽ NA IVANOVICKÉM POTOCE
 • Katastrální území: Rajhrad
 • Umístění: Ivanovický potok
 • Popis: Špatný technický stav. Ohrožení rozlivy Ivanovického potoka při nemožnosti manipulace.
 • Název: VODNÍ NÁDRŽ BRNO
 • Vodní tok: Svratka
 • Popis: Přehrada dříve sloužila jako zdroj vody. Nyní se využívá k rekreaci a jako zdroj elektrické energie.
 • Nebezpečí: Nebezpečí je minimální, jde o sofistikovaná vodní díla s vysokou mírou kontroly. Povodňová komise obce Rajhradice nemá možnost situaci na VD nijak ovlivnit. Při povodni způsobené poruchou VD bude povodňová situace v obci závislá na rozsahu poruchy. Činnost PK bude záviset na rychlosti informování a bude spočívat v zajištění co nejrychlejší evakuace obyvatel obce.
Vodní nádržeKatastrální území
Retenční nádrž BajtlákRajhradice
Závlahová nádržRajhrad
Vodní nádrž BrnoKníničky

usridentify_atrall mapa     logo_editor_dat POVIS

2. Místa omezující odtokové poměry

 • Název: MOST RAJHRAD-RAJHRADICE
 • Umístění: k.ú. Rajhrad
 • Popis: Silniční most č. 41617-4 spojující Rajhrad – Rajhradice
 • Kapacita mostu: Q100
 • Název: JEZ RAJHRAD
 • Vodní tok: Svratka
 • Popis: Pohyblivý jez na vodním toku Svratka, tvořený betonovým prahem a pohyblivou konstrukcí. Zabezpečuje stabilizaci vodního toku, jeho vzdouvání a převádění do Vojkovického náhonu, kde jsou umístěny dvě malé vodní elektrárny . Těsně pod jezem je zaústění Ivanovického potoka.
 • Nebezpečí: Nebezpečí je minimální. Spočívá především v technické závadě s pohyblivou částí jezu, kdy by nebylo možné s ní při povodni manipulovat. Dalším nebezpečím je chybná manipulace (nebo nečinnost) při povodni. PK obce má pouze omezené možnosti toto ovlivnit.
 • Název: LEVOBŘEŽNÍ OCHRANNÁ HRÁZ SVRATKY
 • Umístění: v úseku nad jezem Rajhrad ř.km 35,000 až cca ř.km 35,800
 • Katastrální území: Rajhrad
 • Popis: Hráz v tomto úseku chrání obec Rajhradice. Šířka koruny 1,0 – 2,0 m. Na celém úseku hráze se nacházejí nátrže návodního líce.
 • Nebezpečí:  Vzhledem ke špatném stavu hrází, hrozí protržení při průchodu povodně
 • Název: STAVIDLO U ZÁVLAHOVÉ NÁDRŽE NA IVANOVICKÉM POTOCE
 • Umístění: Ivanovický potok u nátoku a výtoku závlahové nádrže
 • Katastrální území: Rajhrad
 • Popis: Špatný technický stav. Ohrožení rozlivy Ivanovického potoka při nemožnosti manipulace.
 • Název: MOKŘAD HABŘINA
 • Katastrální území: Rajhrad
 • Umístění: napojení na Ivanovický potok
 • Popis:  Vodní dílo složené ze tří objektů. Vzdouvací objekt na Ivanovickém potoce, vodní plocha s mokřadem a odvodňovací příkop. Odvodňovací příkop slouží zároveň jako zařízení ke snížení hladiny podzemní vody v dané lokalitě. Odvodňovací příkop je zaústěn do Ivanovického potoka. Při dlouhotrvajících deštích je tento odvodňovací kanál využíván k odvedení přebytečných vod z nádrže Bajtlák.

 

Název místa omezujícího odtokové poměryKatastrální územíPopis
MOOP_RAJRHARD_02RajhradMost Rajhrad - Svratka
MOOP_RAJHRAD_07RajhradJez Rajhrad - Svratka
Levobřežní hráz SvratkyRajhradSvratka
Stavidla u závlahové nádržeRajhradIvanovický potok
Mokřad HabřinaRajhradIvanovický potok

usridentify_atrall mapa     logo_editor_dat POVIS

3. Kontaminovaná místa a skládky

 • Název: SBĚRNÝ DVŮR OBCE
 • Adresa: U Obecního úřadu Rajhradice, Krátká 379, 664 61 Rajhradice
 • Provozovatel: Obec Rajhradice
 • Popis nebezpečí: Na sběrném dvoře se skladuje nebezpečný odpad. V případě nebezpečí zatopení je nutno uzavřít kontejnery s nebezpečným odpadem.
 • Název: AREÁL FIRMY AGROSERVIS
 • Adresa: U Sýpky 1, 664 61 Rajhradice
 • Provozovatel: AGRO SERVIS CZ, s.r.o., www.plyny.com
 • Popis nebezpečí: Předmětem činnosti firmy je provozování nákladní dopravy. V areálu společnosti se nachází čerpací stanice pohonných hmot.
Název objektuKatastrální územíOhrožení
Sběrný dvůr RajhradiceRajhradicenebezpečný odpad
Areál AGROSERVISRajhradicečerpací stanice PHM

usridentify_atrall mapa     logo_editor_dat POVIS

4. Místa ohrožená bleskovou povodní

 • Název: RETENČNÍ NÁDRŽ BAJTLÁK
 • Katastrální území: Rajhradice
 • Umístění: ve vnitřním území obce
 • Popis nebezpečí: Do retenční nádrže jsou svedeny povrchové vody z části obce (z ulice za Kapličkou, z poloviny ulice Hlavní a z ulice U Sýpky). Při dlouhotrvajících a vydatných deštích je třeba zabezpečit odčerpávání vody z retenční nádrže.
Název objektuKatastrální územíOhrožení
Retenční nádrž BajtlákRajhradicenutnost přečerpávat vodu

usridentify_atrall mapa     logo_editor_dat POVIS