2.4. Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity vyjadřují míru povodňového nebezpečí vázanou na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu. Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity:

I. SPA (stav bdělosti)

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

 • Nastává:
 • při dosažení limitů v hlásném profilu: Svratka – Židlochovice (při hladině 250 cm, průtok 80,3 m3/s)
 • při dosažení limitů v hlásném profilu: Svratka – Rajhradice_H (při hladině 290 cm, průtok 76 m3/s))
 • při dosažení limitů v hlásném profilu: Litava – Blučina_H (při hladině 284 cm, průtok 18 m3/s)
 • při dosažení limitů v hlásném profilu: Ivanovický potok – Hlásný profil C – bude realizováno
 • při dosažení limitů v hlásném profilu: Dunávka -Hláný profil C – bude realizováno
 • Dále může nastat:
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny)
 • Hlavní činnosti:
 • věnuje se zvýšená pozornost vodním tokům a dalším zdrojům povodňového nebezpečí,
 • zahajuje činnost hlídková služba a hlásná povodňová služba
 • Při pominutí příčiny povodňového nebezpečí I. SPA zaniká.

II. SPA (stav pohotovosti)

Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

 • Vyhlašuje povodňová komise obce s rozšířenou působností Židlochovice při dosažení limitů v hlásných profilech vodních toků (pro stanovená povodňová území):
 • Svratka – Židlochovice: při hladině 300 cm,  průtok 103,0 m3/s
 • Litava – Blučina_H: při hladině 334 cm, průtok 30 m3/s
 • Může vyhlásit povodňová komise obce Rajhradice pro území obce:
 • při dosažení limitů v hlásném profilu Svratka – Rajhradice_H (hladina 330 cm, průtok 98 m3/s)
 • při dosažení limitů v hlásném profilu Ivanovický potok- hlásný profil C (bude realizováno)
 • při dosažení limitů v hlásném profilu Dunávka – hlásný profil C – (bude realizováno)
 • při nebezpečí povodně, které přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryta vodních toků
 • při povodňových situacích způsobených srážkami velké intenzity na území obce (délka trvání 15 min 10 mm srážky)
 • při povodňových situacích způsobených dlouhotrvajícími srážkami trvalejšího charakteru, ale nízké intenzity (doba trvání přesahuje 8 hodin v kombinaci s táním sněhové pokrývky) nebo délka trvání deště 24 hodin 30 mm srážky.
 • Hlavní činnosti:
 • aktivuje se povodňová komise obce Rajhradice,
 • vyrozumívají se další účastníci ochrany před povodněmi,
 • uvádějí se do pohotovosti prostředky k zabezpečovacím pracím a provádí se opatření ke zmírnění povodně.

III. SPA (ohrožení)

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření.

 • Vyhlašuje povodňová komise obce s rozšířenou působností Židlochovice při dosažení limitů v hlásných profilech vodních toků (pro stanovená povodňová území):
 • Svratka – Židlochovice: při hladině 350 cm,  průtok 126 m3/s
 • Litava – Blučina_H: při hladině 384 cm, průtok 48 m3/s
 • Může vyhlásit povodňová komise obce Rajhradice pro území obce:
 • při dosažení limitů v hlásném profilu Svratka – Rajhradice_H (hladina 370 cm, průtok 117 m3/s))
 • při dosažení limitů v hlásném profilu Ivanovický potok- hlásný profil C (bude realizováno)
 • při dosažení limitů v hlásném profilu Dunávka – hlásný profil C – (bude realizováno)
 • při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území
 • Hlavní a typické činnosti:
 • provádějí se zabezpečovací a záchranné práce, případně evakuace

 

3mark 2.3. hlásné profily   3mark 3.4. řešení situace při povodni  3mark vzor vyhlašování SPA