3.4. Řešení situace při povodni

Činnost povodňové komise řídí předseda povodňové komise a stanovuje jednotlivé úkoly místopředsedovi a členům PK dle nastalé situace

 • Pracoviště povodňové komise obce Rajhradice
 • Obecní úřad Rajhradice
 • Kancelář starosty
 • Krátká 379, 664 61 Rajhradice
 • Řídící dokumenty:
 • statut povodňové komise – příloha.pdf
 • povodňový plán
 • Svolání povodňové komise:
 • na základě obdržení informace o povodňové situaci a na základě vyhodnocení situace předsedou povodňové komise svolá předseda členy povodňové komise
 • při hrozbě povodně uvědomí předseda PK členy a připraví na možnou aktivaci povodňové komise
 • při vyhlášení SPA svolá předseda PK členy PK a konzultuje další postup dle povodňového plánu na základě vývoje povodňové situace
 • Vybavení pracoviště:
 • povodňový plán v tištěné podobě
 • aktuální podklady pro členy povodňové komise
 • povodňová kniha (možnost v elektronické podobě)
 • mapové podklady
 • PC, tiskárna, kopírka, psací potřeby, papíry
 • telefon, mobilní telefony, KV vysílačky
 • osvětlení, výkonné svítilny
 • záložní zdroj energie, prodlužovačky
 • videokamera, fotoaparát, televizní přijímač
 • zabezpečení stravování
 • záchranné prostředky (lano 30 m)

1. Činnost Povodňové komise při hrozbě povodně:

 • Věnovat zvýšenou pozornost tokům a vývoji počasí
 • hydro.chmi.cz (HPPS)
 • pmo.cz (stavy a průtoky)
 • voda.gov.cz (vodohospodářský inf. portál)
 • hladiny.cz (lokální varovný systém obcí)
 • Odpovědnost: předseda PK
 • Informovat členy komise
 • určit pověřeného pracovníka
 • prověřit spojení a dosažitelnost členů povodňové komise
 • informovat členy o vývoji situace a možnosti svolání povodňové komise
 • Odpovědnost: předseda PK, pověřený pracovník
 • Informovat obyvatelstvo
 • informace na rajhradice.cz a na úřední desku
 • Odpovědnost: předseda PK, pověřený pracovník
 • Provádět zápisy v povodňové knize
 • Odpovědnost: předseda PK, pověřený pracovník

 

2. Činnost Povodňové komise při I. SPA (bdělost)

 • Provádět zápisy v povodňové knize. 
 • Odpovědnost: předseda PK nebo pověřený pracovník
 • Nastává při dosažení I. SPA v obci
 • dosažením limitů na hlásném profilu RAJHRADICE_H – most
 • vybřežováním Dunávky a Ivanovického potoka
 • jinými událostmi
 • Činnosti:
 • svolat členy PK Rajhradice dle uvážení
 • vyhodnotit situaci v území
 • vyžádat informace od obcí na toku Dunávka – Otmarov, Telnice
 • vyrozumět obec na toku Dunávka – Opatovice
 • vyrozumět PK ORP Židlochovice
 • vyrozumět KOPIS HZS JMK
 • Odpovědnost: předseda PK, pověřený pracovník
 • Nastává při dosažení I. SPA mimo obec
 • dosažením limitů na hlásném profilu RAJHRADICE_H – most
 • dosažením limitů na hlásném profilu Blučina a Rychmanov (Litava)
 • jinými událostmi
 • Činnosti:
 • svolat členy PK Rajhradice dle uvážení
 • vyhodnotit situaci v území
 • Odpovědnost: předseda PK, pověřený pracovník
 • Zahájit činnost HPS
 • zajistit sběr informací o stavu situace v území obce
 • zahájení činnosti povodňových hlídek
 • předávat dle požadavku informace PK ORP Židlochovice (e-mailem,  telefonicky)
 • předávat informace KOPIS HZS JMK
 • zveřejnit informace na rajhradice.cz a na úřední desku
 • Odpovědnost: předseda PK, pověřený pracovník
 • Stanovit režim jednání PK
 • dle stavu a vývoje povodňové situace stanovit četnost a termíny
 • jednání povodňové komise
 • stanovit způsob svolávání PK
 • zajistit dosažitelnost členů PK
 • Odpovědnost: předseda PK
 • Věnovat zvýšenou pozornost tokům a vývoji počasí
 • pmo.cz (stavy a průtoky)
 • hydro.chmi.cz (HPPS)
 • voda.gov.cz (vodohospodářský inf. portál)
 • hladiny.cz
 • Odpovědnost: předseda PK, pověřený pracovník
 • Informovat obyvatelstvo
 • informace na rajhradice.cz a na úřední desce obecního úřadu
 • Odpovědnost: předseda PK, pověřený pracovník

3. Činnost Povodňové komise při II. SPA (pohotovost)

 • Provádět zápisy v povodňové knize. 
 • Odpovědnost: předseda PK nebo pověřený pracovník
 • Při dosažení II. SPA v obci
 • dosažením limitů na hlásném profilu RAJHRADICE-H
 • dosažením limitů na Dunávce nebo Ivanovickém potoce
 • jinými událostmi
 • Činnost:
 • svolat členy PK Rajhradice dle uvážení
 • vyhodnotit situaci v území v případě potřeby vyhlásit II. SPA (vyplnit formulář dle přílohy a zveřejnit na úřední desce)
 • vyrozumět PK dotčených obcí (Rajhrad, Opatovice, Rebešovice)
 • vyrozumět PK ORP Židlochovice
 • vyrozumět KOPIS HZS JMK
 • Odpovědnost: předseda PK
 • Při dosažení II. SPA mimo obec
 • dosažením limitů na hlásném profilu Židlochovice
 • dosažením limitů na hlásném profilu Blučina, Rychmanov (www.hladiny.cz)
 • jinými událostmi
 • Činnosti:
 • SPA mimo obec vyhlašuje PK ORP Židlochovice
 • svolat členy PK Rajhradice dle uvážení
 • vyhodnotit situaci v území
 • vyrozumět PK ORP Židlochovice
 • vyrozumět KOPIS HZS JMK
 • Odpovědnost: předseda PK
 • Pokračovat v činnosti HPS
 • předávat informace PK ORP (e-mail)
 • předávat informace KOPIS HZS JMK (e-mail)
 • zveřejnit informace na rajhradice.cz a úřední desku
 • Odpovědnost:  pověřený pracovník
 • Pravidelně sledovat a vyhodnocovat další vývoj povodňové situace
 • pmo.cz (stavy a průtoky)
 • hydro.chmi.cz (HPPS)
 • www.hladiny.cz
 • Odpovědnost: předseda PK, pověřený pracovník, povodňové hlídky
 • Monitorovat situaci
 • zajistit kontrolu situace přímo v terénu – viz. hlídková služba
 • prověřit riziková místa v součinnosti se starosty ohrožených obcí
 • Odpovědnost: předseda PK, pověření pracovníci
 • Zabezpečit dokumentační práce
 • fotodokumentaci + videodokumentaci
 • Odpovědnost: pověřený pracovník
 • Organizovat a přijímat opatření ke zmírnění povodně
 • Odpovědnost: povodňová komise
 • Prověřit dostupnost mechanizace a materiálu
 • seznam mechanizace a materiálu pro případné záchranné práce je uveden v příloze
 • Odpovědnost: pověřený pracovník
 • Stanovit režim jednání PK
 • dle stavu a vývoje povodňové situace stanovit četnost a termíny jednání povodňové komise
 • stanovit způsob svolávání PK
 • Odpovědnost: členové PK
 • Informovat obyvatelstvo
 • informace zveřejnit na rajhradice.cz a úřední desku
 • Odpovědnost: předseda PK, pověřený pracovník
 • Při nepříznivém vývoji situace zabezpečit varování ohrožených občanů a firem
 • doplnit hlášením lokálního varovného systému (obecní rozhlas)
 • Odpovědnost: předseda PK, pověřený pracovník

 

4. Činnost Povodňové komise při III. SPA (ohrožení)

 • Provádět zápisy v povodňové knize. 
 • Odpovědnost: předseda PK nebo pověřený pracovník
 • Při dosažení III. SPA v obci
 • dosažením limitů na hlásném profilu RAJHRADICE-H – most
 • vybřežováním Dunávky a Ivanovického potoka
 • jinými událostmi
 • Činnost:
 • svolat PK pokud již nebyla svolána
 • vyhodnotit situaci v území a případně vyhlásit III. SPA (vyplnit formulář dle přílohy a dle uvážení vyhlásit rozhlasem – LVS)
 • vyrozumět PK dotčených obcí (Rajhrad, Opatovice)
 • vyrozumět PK ORP Židlochovice (e-mail)
 • vyrozumět KOPIS HZS JMK (e-mail)
 • Odpovědnost: předseda PK
 • Při dosažení III. SPA mimo obec
 • dosažením limitů na hlásném profilu Židlochovice
 • dosažením limitů na hlásném profilu Blučina
 • jinými událostmi
 • Činnost:
 • SPA mimo obec vyhlašuje PK ORP Židlochovice
 • svolat PK Rajhradice pokud již nebyla svolána
 • vyhodnotit situaci v území
 • vyrozumět PK ORP Židlochovice (e-mail)
 • vyrozumět KOPIS HZS JMK (e-mail)
 • Odpovědnost: předseda PK
 • Pokračovat v činnosti HPS
 • předávat informace PK ORP (e-mail)
 • předávat informace KOPIS HZS JMK (e-mail)
 • zveřejnit informace na rajhradice.cz
 • Odpovědnost:  pověřený pracovník
 • Pravidelně sledovat a vyhodnocovat další vývoj povodňové situace
 • pmo.cz (stavy a průtoky)
 • hydro.chmi.cz (HPPS)
 • Odpovědnost:  pověřený pracovník
 • Monitorovat situaci
 • zajistit kontrolu situace přímo v terénu – viz. hlídková služba
 • prověřit riziková místa v součinnosti se starosty ohrožených obcí (Rajhrad)
 • Odpovědnost: předseda PK, pověření pracovníci
 • Stanovit režim jednání PK
 • dle stavu a vývoje povodňové situace stanovit četnost a termíny
 • jednání PK
 • stanovit způsob svolávání PK
 • Odpovědnost: předseda PK
 • Informovat obyvatelstvo
 • informace na rajhradice.cz a na úřední desce
 • Odpovědnost: předseda PK, pověřený pracovník
 • Při nepříznivém vývoji situace zabezpečit varování ohrožených občanů a firem
 • doplnit hlášením lokálního varovného systému (obecní rozhlas)
 • Odpovědnost: předseda PK, pověřený pracovník
 • Organizovat a přijímat opatření ke zmírnění povodně
 • organizovat zabezpečovací a záchranné práce ke zmírnění škod
 • dle potřeby nasadit mechanizaci a materiál k zabezpečení ochrany
 • koordinace a řízení činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi.
 • vyžadovat v případě nutnosti pomoc fyzických a právnických osob
 • v případě potřeby požádat o pomoc složky IZS
 • v případě potřeby požádat o pomoc PK ORP Židlochovice
 • Odpovědnost: povodňová komise
 • Varování ohrožených fyzických a právnických osob
 • hlášení lokálního varovného systému (obecní rozhlas)
 • Odpovědnost: předseda PK, pověřený pracovník
 • Zabezpečit evakuaci
 • v případě potřeby organizovat evakuaci
 • zabezpečit náhradní ubytování a zásobování
 • Odpovědnost: předseda PK, obecní úřad
 • Zabezpečit dokumentační práce
 • fotodokumentaci + videodokumentaci
 • Odpovědnost: pověřený pracovník